Regulamin Szkoły Matematyki 2+2

1. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie. Nie ma możliwości zmiany dnia lub godziny zajęć bez wcześniejszego uzgodnienia z nauczycielem lub dyrekcją.

2. Nieobecność na zajęciach bez wcześniejszego (min. 18 godzin) powiadomienia nauczyciela lub dyrekcji skutkuje naliczeniem opłaty za lekcję, tak jakby się ona odbyła. Dotyczy to także zajęć indywidualnych, odbywających się w domu ucznia.

3. Odrabianie zajęć w przypadku choroby lub innej losowej sytuacji jest możliwe w sytuacji gdy Szkoła lub nauczyciel dysponuje wolnymi miejscami w innym dniu/ o innej godzinie.

4. Opłata za lekcje powinna zostać uregulowana w terminie 7 dni od wystawienia faktury, za miesiąc poprzedzający zajęcia.

5. W przypadku miesięcy niepełnych wysokość opłaty miesięcznej jest proporcjonalnie pomniejszana.

6. Uczniowi na zajęciach grupowych przysługuje odpowiednio 4,8 lub 12 godzin zajęć w miesiącu. W przypadku dłuższych miesięcy w których wypada np. 5 poniedziałków, wtorków itp. opłata miesięczna będzie powiększona proporcjonalnie do ilości dodatkowych lekcji. Można również zrezygnować z dodatkowej godziny – w takim przypadku opłata pozostaje standardowa.

7. Rodzic otrzymuje raport o postępach ucznia w nauce do 10 dnia kolejnego miesiąca, w formie mailowej.

8. Zalecamy, aby uczniowie założyli sobie zeszyt na korepetycje w celu robienia notatek, choć wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzania zajęć są dostępne w oddziale.

9. Wszelkie zmiany, wątpliwości prosimy wyjaśniać z dyrekcją pod adresem mailowym lub numerem telefonu odpowiednim dla danego oddziału.